Comptador de visites

contador de visitas

Contacte:

Associació de Voluntaris de

Protecció Civil de Sant Boi

de Llobregat

Horari d'oficina:

Amb cita prèvia

Telèfon:

673790394

 

Adreça:

Avda. d'Aragó s/n 1ª planta

(cantonada Ronda St. Ramon)

Edifici Milà Gelabert

08830 Sant Boi de Llobregat.

E-mail:

info@avpcsb.org 

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.
Google

 

¿Qué es la protecció civil?

 

La protecció civil gestiona i coordina les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques. El sistema de protecció civil està format per diferents serveis i recursos, públics i privats, i diferents nivells de les administracions públiques. Per fer-ho, actua abans, durant i després de les emergències. Les funcions concretes són:

 

 • Previsió. Actuacions que permeten identificar el risc, avaluar-lo i conèixer el seu impacte en el territori.
 • Prevenció. Actuacions prèvies de vigilància encaminades tant a la disminució dels riscos com a la detecció immediata.
 • Planificació. Establir i determinar les respostes davant de situacions d'emergència amb l'objectiu de gestionar i coordinar les actuacions dels diferents grups operatius i organismes que intervenen en l'emergència. I això es fa a través dels plans d'emergència i la seva actualització.
 • Intervenció. Conjunt d'actuacions orientades a minimitzar els efectes d'una emergència amb l'objectiu de protegir la ciutadania.
 • Informació. Accions encaminades a fomentar l'autoprotecció entre la ciutadania, donant a conèixer les mesures de prevenció i d'actuació davant d'una situació de risc.
 • Rehabilitació. Tasques i gestions encaminades al restabliment dels serveis essencials, a la valoració dels danys i a l'atenció i el suport als damnificats un cop finalitzada la situació que ha provocat l'emergència.

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya és l'organisme encarregat de desenvolupar el sistema de protecció civil de Catalunya, els seus recursos i estructures associades i els dispositius necessaris per a la seva coordinació.
El sistema de protecció civil està format per:

 • Serveis públics, formats pels serveis d'emergència (bombers, policia, emergències mèdiques, 112...) i serveis tècnics competents en riscos concrets (Servei Meteorològic de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua...).
 • Serveis d'autoprotecció de les activitats i instal·lacions, públiques o privades, que poden generar o patir una emergència greu.
 • Voluntariat de protecció civil, que està integrat en l'àmbit municipal.

D'altra banda, hi ha tres àmbits o administracions competents en matèria de protecció civil:

 • L'Administració General de l'Estat en el cas dels riscos nuclear i bèl·lic i les emergències declarades d'interès nacional, amb el ministre o ministra de l'Interior com a autoritat estatal de protecció civil.
 • La Generalitat de Catalunya en el conjunt de Catalunya, amb el conseller o consellera del Departament d'Interior com a màxima autoritat de protecció civil a Catalunya.
 • Els municipis en l'àmbit local, amb l'alcalde o alcaldessa com a autoritat local.

Les autoritats de protecció civil ocupen la direcció dels plans de protecció civil (plans d'emergència) corresponents en cada cas.

 

Els ens supramunicipals, com els consells comarcals o les diputacions, no tenen competències directes en matèria de protecció civil, però sí que poden donar suport als municipis en els seus àmbits respectius.


Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio
Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Boi de Llobregat.